Střední stupeň (3,5 až 5 let)

Náš program: zábava a vzdělávání

Naším hlavním cílem je připravit Vaše děti na úspěšný vstoup do života. V krátkodobém horizontu se naše DOBRÁ ŠKOLKA zaměřuje na přípravu Vašeho dítěte na další stupeň učebních osnov. Tato nová fáze – Střední stupeň – ve výukovém plánu je důležitá, aby děti získaly plné rozvinuté vývojové dovednosti nezbytné ke vstupu do předškolního období a byly připraveny se učit na základní škole. To je zvláště aktivní období, kdy se Vaše dítě učí následovat ústní pokyny, vytvářet předpovědi založené na předchozích znalostech a pokouší se napsat své jméno.

Jedinečné tvůrčí nápady a talent.

Děti zlepšují koordinaci, posílují své kognitivní schopnosti, učí se složitější hry a jsou v interakci s ostatními. Naše osnovy členěné do menších jednotek se zaměřují na komplexní témata, která povzbudí děti k rozvoji jejich dovedností, zvědavosti a vlastní důvěry. Každá jednotka zahrnuje jazyk, matematiku, přírodní vědy, výtvarné umění, hudbu, motorické dovedností a sociálního rozvoj.

Jak vypadá školkový den

Růst prostřednictvím her a objevů

Většina dětí vstoupí do třídy a jde rovnou do svého oblíbeného koutku činností. Po příchodu všech dětí začíná náš den dopoledním společným kroužkem.
Zde se budou zpívat písničky, zjistí se dnešní počasí, ukáže se denní rozvrh a bude se mluvit o denních aktivitách a tématu na celý den.
Během dopoledne se probírají jazykové dovednosti, rodilý mluvčí učí angličtinu pomocí her, interaktivních pomůcek a hudby. Rozvíjíme logiku, matematiku, ale stejně důležité jsou skupinové činnosti, diskuse a pohybové experimenty. V další části se bude Vaše dítě podílet na vzdělávání ve výukových koutcích. Například výtvarný koutek zavede děti do krásného světa umění, kde napodobí umělecké styly celého světa. Každá činnost, která je prováděna v průběhu dne je vázána na konkrétní cíle vzdělávání.
Učitelé pracují s dětmi v malých skupinách pro rozšíření dětských studijních dovedností.

Dále jdou děti obvykle ven, vybít svou energii a rozvíjet motorické dovedností.
Po dopoledním kroužku bude možnost zvolit Studijní centra aktivit a pokračovat v rozvíjení týdenních témat nebo si hrát novou hru a učit se.
Cílem jazykové výuky je podpora lásky ke čtení. Vaše dítě bude společně s celou třídou poslouchat příběh, zpívat píseň a prohlížet oblíbené knihy. Kvalitní použitá literatura s níž bude Vaše dítě pracovat mu pomůže stát se celoživotním čtenářem.
Další významná část našich dnů, během které má vaše dítě radost z řady akčních písní, básní a říkanek pomohá rozšířit slovní zásobu a poslechové dovedností. V tomto věku už jsou děti schopny rozlišovat mezi češtinou a angličtinou. Jen počkejte, až Vás váš brouček začne učit svou hudbu, tance a písně.
Po hudebních aktivitách přijde na řadu volná hra a venkovní činnosti.

 

Programová specifika

Děti se seznámí s bohatým světem čísel, včetně třídění, seskupování a počítání. Společné kroužky umožní Vašemu dítěti mluvit, naslouchat, sdílet, střídat se, spolupracovat, komunikovat s přáteli a naučit se hodnoty poskytnutí a přijímání zpětné vazby. Pozitivní posilování pomáhá dětem uvědomovat si důležitost týmové spolupráce. Dramatické hry, hudební a umělecká činnost dá všem dětem příležitost předvést svou bohatou tvořivost. Podporujeme všechny děti při vyjádření svých představ s cílem pomoci budovat důvěru, nezávislost a představivost. Naši učitelé pracují s dětmi na rozvoji jejich tělesných schopnosti: běh, skákání, házení, kopání a koordinaci dovedností, jako je psaní, kreslení, stříhání a další činnosti.

Dítě se dostává k pochopení vztahu mezi zvukem a hláskou. Při čtení příběhů bude Vaše dítě vedeno k použití kritického myšlení pro předvídání výsledků.
V matematice se budou děti učit chápat pojmy jako je vytváření více a méně a rozvíjet svůj početní smysl. Učitel bude stavět výukové plány na pevných základech početních pojmů, získaných na předešlém stupni – budeme rozvíjet myšlenkové kategorie a struktury. Vaše dítě se bude podílet na skupinových projektech.
Kolektiv a skupinové hry poskytují příležitosti pro Vaše dítě řídit se pokyny, střídat a rozvíjet přátelství. Dítě také začíná provádět vědomá rozhodnutí v preferencích a v chování. Vaše dítě je stále vyspělejší a neunikne jeho pozornosti vztah příčiny a důsledku. Učitelé budou verbálně podporovat a vést vaše dítě k vyjádření pocitů a odpovídajícím způsobem jednat.
Nadále se děti účastní fyzických aktivit, které vyžadují větší kontrolu těla, bude rozvíjena jemná i hrubá motorika a koordinace pohybů.
Učitelé budou podporovat vaše dítě v experimentech se zvuky a rytmy pomocí jednoduchých nástrojů a tleskání podle vzorů a zpíváním písniček.
Postoupíme na další úroveň, kde se Vaše dítě bude podílet na činnostech, které vyžadují složité obrázky s detaily a vytváření návrhů za pomoci různých médií, jako desky, barvy, hlína a 3D modely.
Učitelé zavedou symboly a postavy propojené na některé svátky a tradice v různých kulturách. Vaše dítě bude také diskutovat o roli zvířat a rostlin v našem světě a začne pronikat do studií map a globusů.

 

Velkou pozornost věnujeme myšlenkám a návrhům dětí a můžeme se přizpůsobit jejich zájmům dokonce když ty zájmy zbloudí z plánované aktivity.

 

Součástí výuky v naší školce je i NTC Learning.

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let – z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

 

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/